loading
Opel Servis 4+

Со оваа програма ја наградуваме лојалноста на нашите клиенти. За оние кои имаат Оpel возила постари од 4 години, нудиме широка понуда на сервисни пакети по многу достапни цени.
 

ПРЕДНОСТИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ OPEL ДЕЛОВИ И УСЛУГИТЕ 

НА АВТОРИЗИРАНИОТ СЕРВИС ЗА OPEL ОЛИМПИА МОТОРС

Само оригиналното е доволно добро!

 

  • Инсистирајте Вашето возило секогаш да се поправа во авторизираниот сервис на Opel Олимпиа Моторс со оригинални Opel делови, кои се покриени со две годишна фабричка гаранција.
  • Вградувањето делови со несоодветен квалитет во неавторизирани сервиси може да ја доведе во прашање Вашата лична безбедност, како и безбедноста на Вашето семејство или другите учесници во сообраќајот.
  • Оригиналните Opel делови го продолжуваат животниот век и ја задржуваат вредноста на Вашето возило.
  • Авторизираниот сервис на Opel Олимпиа Моторс располага со соодветно обучени и искусни механичари, кои им овозможуваат брзо дијагностицирање и решавање на евентуалните проблеми, овозможувајќи заштеда на Вашето време и пари.
  • Авторизираниот сервис на Opel Олимпиа Моторс располага со специјални алати и дијагностички уреди, како и со најнови технички упатства и информации наменети токму за Вашето возило!
  • Авторизираниот сервис на Opel Олимпиа Моторс  работи според дефинирани стандарди и процедури од страна на производителот, како што се проценка на трошоците и барање Ваша согласност за поправката.
  • Понудата од програмата Service 4+ е достапна само кај вторизираниот сервис на Opel Олимпиа Моторс 
  • За повеќе информации, Ве молиме обратете се во Олимпиа Моторс
Оди на почеток